Description  Claims  Cited references 

WO2007062078A   [0004] 
WO2005016227A   [0004] 
US2005042213A   [0004] 
US2002052396A   [0004] 
US2003195213A   [0004] 
US2004198741A   [0004] 
US5998447A   [0004] 
US6514952B   [0004] 
EP237138A   [0005] 
FR2858324A   [0005] 

Izvestiya Bysshikh Uchebnykh Zavedenii, Khimiya I Khimicheskaya Teckhnologiya   [0005] 
Phosphorus, Sulfur and Silicon and the Related Elements   [0005] 
European Journal of Medicinal Chemistry   [0005] 
J. Indian chemical Society   [0005] 
J. Amer. Chem. Soc.   [0005] 
Angewandte Chemie, International Edition   [0005] 
J Biol Chem   [0014] 
J Biol Chem   [0014] 
FEMS Microbiol Rev   [0014] 
J Biol Chem   [0014] 
Science   [0014] 
Biochim Biophys Acta   [0015] 
Indian J. Heterocycl. Chem.   [0061] 
Bioorg. Med. Chem. Lett.   [0061] 
Youji Huaxue   [0061] 
J. Org. Chem.   [0061]