Beschreibung     Ansprüche     Zeichnung  

EP330477A2   [0006] 
EP556013B1   [0007] 
US5442271A   [0007] 
US5500581A   [0007] 
DE19615095C1   [0010] 
WO198706403A1   [0019] 

Praxis der feldorientierten Drehstromantriebsregelungen   [0003] 
On-Line Efficiency Optimization of a Variable Motor Drive   [0009] 
Energy Optimal Control of Induction Motor Drives   [0012] 
Minimum-Time Minimum-Loss Speed Control of Induction Motors under Field-Oriented Control   [0013]