Zusammenfassung     Beschreibung     Ansprüche  

DE69231347T2   [0009]  [0009]  [0009] 
EP2537977A1   [0010]  [0010] 
US2434536A   [0015] 
EP0692496A   [0016]  [0016] 
EP0779301A   [0016] 
EP0779300A   [0016] 
DD154702   [0086] 

Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry   [0012] 
Ullmanns Enzyklopädie der technischen Chemie   [0014] 
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry   [0060] 
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry   [0061] 
Nitrilkautschuk   [0086]