Description     Claims  

US4399054A   [0031] 
EP45977A   [0031] 
EP361493A   [0036] 
EP728769A   [0036] 
USP4399054A   [0073] 

J. Am. Chem. Soc.   [0057]