Beschreibung  Ansprüche  Zeichnung  Angeführte Verweise 

US3417097A   [0013] 
US6852788B2   [0015] 
US4010020A   [0017] 

Rotational Moulding of Plastics   [0007] 
Rotational Molding: A Practical Guide   [0007] 
Rotational Molding Technology   [0007]