Zusammenfassung  Beschreibung  Ansprüche  Recherchenbericht  Angeführte Verweise 

WO2015032720A1   [0004]  [0004] 
EP1359177A   [0017] 
US3404109A   [0045]  [0053] 
US3829505A   [0045]  [0053] 
US3941849A   [0045]  [0053] 
US5158922A   [0045]  [0052]  [0053] 
US5470813A   [0045]  [0053] 
EP700949A   [0045]  [0045]  [0053] 
EP743093A   [0045]  [0053] 
EP761708A   [0045]  [0053] 
WO9740086A   [0045]  [0053] 
WO9816310A   [0045] 
WO0047649A   [0045] 
JP4145123B   [0053] 
WO0139883A   [0055] 
WO0180994A   [0061]  [0087] 
US7304172B2   [0062] 
US20120165549A1   [0062] 

Copolymerization of Carbon Dioxide and Epoxide with Organometallic Compounds   [0002] 
Polymer   [0003] 
Macromolecules   [0062] 
J. Am. Chem. Soc.   [0062]